• Europe
 • North America
 • South America
 • Asia Pacific
 • Africa
 • Middle East
Back to all articles

Jak bezpiecznie magazynować produkty?

Magazynowanie jest bardzo ważnym elementem łańcucha dostaw. Aby móc bezpiecznie składować towary, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami. Dowiedz się, czym jest magazynowanie, jakie są jego fazy i zadania oraz rodzaje.

Spis treści:

Czym jest magazynowanie? – definicja

Według definicji słownikowej (portal logistykawpolsce.pl):

Magazynowanie (przechowalnictwo) to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Konieczność magazynowania wynika m.in. z faktu, że czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Racjonalne przechowywanie towarów powinno zapewnić uzyskanie najkorzystniejszych wyników przy określonych w danym czasie warunkach i ograniczeniach. W tym celu opracowuje się program magazynowania, jak również projektuje się rozmieszczenie magazynów w sieci dystrybucji i rozplanowanie poszczególnych obiektów.

Zadania magazynowania

Jako zadania magazynowania wymieniane są następujące czynności magazynowe:

 • utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania produktów (zwłaszcza dla produktów spożywczych, łatwopalnych i niebezpiecznych, z krótkim terminem ważności, leków itp.),
 • zapewnienie prawidłowej rotacji produktów w magazynie,
 • konfekcjonowanie, czyli zestawianie różnorodnych produktów pochodzących od wielu producentów w jednym miejscu według zamówień odbiorców,
 • konsolidowanie, czyli kompletowanie małych partii towarów w jedną dużą partię wysyłkową,
 • dekonsolidowanie, czyli rozdzielanie danej partii towarów na partie mniejsze zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców.

Fazy magazynowania towarów

Podstawowe fazy magazynowania to:

 • przyjęcie towaru do magazynu,
 • składowanie,
 • kompletacja,
 • wydawanie towaru odbiorcy.

Przyjmowanie do magazynu

Przyjęcie towaru do magazynu obejmuje następujące czynności magazynowe:

 • weryfikacja dokumentacji,
 • rozładunek za pomocą środków transportu wewnętrznego,
 • przyjęcie towaru wewnętrzne (w ramach przedsiębiorstwa od wewnętrznego dostawcy) lub zewnętrzne (od zewnętrznego dostawcy) na podstawie zgodności dostawy z zamówieniem,
 • odbiór oraz kontrola ilościowa i jakościowa dostarczonych towarów – w momencie potwierdzenia odbioru towaru, to magazyn staje się za niego odpowiedzialny,
 • segregowanie, sortowanie, przepakowywanie i oznakowanie dostawy zgodnie z ustaloną organizacją magazynu,
 • przygotowanie towaru do składowania,
 • przekazanie dostawy do strefy składowania w magazynie.

Składowanie w magazynie

Składowanie (krótkoterminowe lub długoterminowe) polega na umieszczeniu towaru w wydzielonej w tym celu przestrzeni w magazynie. Przy tym należy uwzględnić warunki przechowywania, technologie składowania oraz wymiary jednostek ładunkowych. Proces ten spełnia podstawową funkcję magazynu, czyli okresowe przechowywanie towarów.

Składowanie obejmuje różnego rodzaju czynności, które mają chronić towary przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. Charakter tych zabiegów zależy od właściwości fizycznych i chemicznych przechowywanych materiałów.

W ramach składowania wykonywane są następujące działania:

 • ochrona przed czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • konserwacja towarów,
 • okresowa kontrola takich czynników, jak np.: temperatura, wilgotność powietrza, przepływ powietrza, zacienienie, drobnoustroje, czas.

Kompletacja

Kompletacja to czynności polegające na zestawieniu towarów zgodnie z ilościowym i asortymentowym zapotrzebowaniem poszczególnych klientów. Może odbywać się w miejscu składowania lub w specjalnie wyodrębnionych do tego celu stanowiskach kompletacyjnych.

Faza ta w dużej mierze realizowana jest poprzez czynności manualne, a także może być zautomatyzowana i zmechanizowana.

Czynności magazynowe składające się na fazę kompletowania obejmują:

 • odbiór towarów ze strefy składowania,
 • zapewnienie dostępu do towarów (rozfoliowanie palet),
 • kompletowanie zamówień,
 • kontrola zgodności z zamówieniem,
 • pakowanie towarów,
 • przemieszczanie do wydania.

Wydawanie towaru odbiorcy

Wydanie towaru odbiorcy jest ostatnią fazą magazynowania. Odbywa się w specjalnie wydzielonej strefie magazynu. Wydawany towar może mieć postać jednostki ładunkowej, która powstała w procesie kompletacji lub ładunkiem w takiej samej formie, w jakiej został przyjęty na magazyn.

Wydawanie towaru polega na:

 • przygotowaniu jednostek transportowych, jeżeli nie zostały spakowane w procesie kompletacji,
 • weryfikacji wydawanego towaru pod względem dokumentacji, kompletności oraz odpowiedniego oznakowania,
 • załadunek towaru za pomocą urządzeń transportu wewnętrznego na środek transportu zewnętrznego.

Rodzaje magazynowania

Magazyny i magazynowanie można podzielić ze względu na różne kryteria.

Magazyny według pełnionych funkcji możemy podzielić na:

 • długoterminowego składowania (centralne i regionalne) – do przechowywania towarów, które nie ulegają szybkiemu zniszczeniu lub których gromadzenie jest wymagane ze względu np. na nieregularny dostęp czy duże zapotrzebowanie sezonowe,
 • przerobowe (tzw. tymczasowe) – do składowania półproduktów oraz artykułów o ograniczonej zdatności do spożycia,
 • operacyjne – wykorzystywane są do konsolidacji i dekonsolidacja towarów,
 • przeładunkowe – służą do przeładowywania towarów,
 • kontenerowe – przewoźnik przechowuje, transportuje i odbiera kontenery, które są mu dostarczane przez operatorów i nadawców,
 • celne – towary są w nich magazynowane do czasu zwolnienia przez służbę celną,
 • dostawcze – następuje w nich gromadzenie, kompletacja oraz wydawanie towarów w określonej kolejności,
 • produkcyjne lub przemysłowe – do przechowywania surowców i materiałów przeznaczonych do dalszej obróbki,
 • rozdzielcze – służą do gromadzenia towarów różnych producentów.

Biorąc pod uwagę szczeble magazynowania wyróżnia się:

 • magazyny zakładowe – zlokalizowane przy miejscu produkcji towarów,
 • magazyny centralne – służą do przechowywania całego asortymentu towarów,
 • magazyny regionalne – odciążają niższe i wyższe szczeble magazynowania,
 • magazyny wysyłkowe – najniższy szczebel, przyporządkowane bezpośrednio rejonowi sprzedaży.

Podział magazynowania ze względu na konstrukcję:

 • otwarte – plac, na którym przechowywane są towary odporne na działanie warunków atmosferycznych,
 • półotwarte – wiata (z nie więcej niż trzema ścianami) do składowania towarów wymagających ciągłego przepływu powietrza lub ładunków odpornych na temperaturę, ale nie na inne warunki atmosferyczne, np. na deszcz,
 • zamknięte​​​ – w pełni zabudowane hale magazynowe, w których magazynuje się towary wrażliwe na czynniki atmosferyczne i wymagające odpowiednich warunków przechowywania, np. kontrolowanej temperatury.

Wyróżnia się magazyny, których podział opiera się na sposobie składowania towarów:

 • niski skład – do 4,2 m,
 • średni skład – od 4,2 do 7,2 m,
 • wysoki skład – od 7,2 do 25 m.

Podział magazynowania ze względu na rozmieszczenie towarów:

 • stałe miejsca składowania – dla poszczególnych towarów przydzielone są konkretne sektory w magazynie, co pozwala na wizualne monitorowanie zapasów, ale trzeba zarezerwować odpowiednią ilość miejsca,
 • wolne miejsca składowe – towary umieszcza się w wolnych miejscach, co pozwala na optymalizację przestrzeni, ale konieczne jest korzystanie z systemu lokalizacji i komputerowych systemów zarządzania, które pozwalają na odnalezienie potrzebnego asortymentu,
 • rozmieszczenie towarów według częstotliwości pobierania (rotacji) – towary umieszcza się w taki sposób, aby dostęp do nich był maksymalnie szybki.

Może Cię zainteresować: Czym jest cross-docking?

Bezpieczne magazynowanie produktów – co oznacza?

Na bezpieczeństwo magazynowania ładunków ma wpływ wiele czynników. Ważne jest przestrzeganie określonych zasad, które chronią zarówno pracowników, jak i składowane towary.

W celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych konieczne jest odpowiednie szkolenie kadry. Kluczowe jest także stałe monitorowanie urządzeń oraz dbanie o ich stan techniczny. Warto także stosować środki transportu wewnętrznego, które wyróżniają się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Przykładem takiego sprzętu są holowniki elektryczne MasterMover.

Ciągniki przemysłowe MasterMover zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przemieszczaniu ładunków w najtrudniejszych warunkach. Wyposażone są w szereg zabezpieczeń, które chronią nie tylko towary przed uszkodzeniem, ale także operatorów i innych pracowników.

Holowniki elektryczne minimalizują ryzyko wypadków w miejscu pracy i jednocześnie podnoszą wydajność przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach lub potrzebujesz wsparcia? Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać zapytanie.